WRO 2021 — TERENY SZTUKI

Mapa nonsensu

Centrum Sztuki WRO / 31.10, 12:30

MIEJSCA ZALEŻNE

wystawa 1-28.10 Centrum Sztuki WRO 1-14.10 Galeria Entropia IP Studio #terenysztuki #skala

PAŹDZIERNIK

#terenysztuki #skala

Nightshift

online / 14.10, 20:00